Hem För Uppdragsgivare
För Uppdragsgivare
Miljöarbete PDF Skriv ut Skicka sidan

Miljöarbete i verksamheten

Vårt miljöarbete pågår hela tiden.

Det som vi åstadkommit hittills är bl.a. att jordvärme och solpaneler har installerats och vi köper grön el. Vi sorterar sopor och använder sparsamt med engångsmaterial, utan att äventyra hygienkraven. Vi drar ned energiförbrukningen bl.a. genom att använda lågenergilampor. Vi använder inte miljöfarliga kemiska produkter eller bekämpningsmedel. Företagsbilen är en diseldriven VW med en beräknad  förbrukning av 0,43/mil vid blandad körning (tillverkarens specifikation).

Inom måltidsverksamheten använder vi fler och fler kravmärkta produkter.

 

 
Kvalitetsarbete PDF Skriv ut Skicka sidan

Kontinuerlig utveckling av våra kvalitetssystem

I verksamheten finns metoder för att säkerställa kvaliteten och inom varje område uppdateras rutinerna kontinuerligt. Vi arbetar till exempel enligt kontaktmannaskap för att främja kontinuiteten och tryggheten för de boende. Våra boende får skriftlig information vid inflyttning och information hur man kan framföra sina synpunkter.

Vi har avvikelsehantering och följer upp avvikelserna kontinuerligt.

Social dokumentation upprättats enligt lagstiftning, likaså dokumentation enligt patientjournallagen.

Basala hygienrutiner uppdaterats enligt riktlinjer från Smittskyddsinstitutet.

På uppdrag av Länsstyrelsen gör Härryda kommun kvalitetstillsyn av verksamheten, rapporten av den är en offentlig handling. Miljö och hälsa, även de från Härryda kommun, genomför kontroller av köket och matberedningen.

 

 
Kompetens PDF Skriv ut Skicka sidan

Lång erfarenhet av korttidsboende

Hälso och sjukvårdskompetens finns upptill sjuksköterskenivå alla med erfarenhet av korttidsboende. Fysioterapeut finns tre dagar per vecka. Arbetsterapeut konsulteras varje vecka. Det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i verksamheten.

Vi följer riktlinjer för vårdsamverkan enligt VG-regionens direktiv.

Sjuksköterskorna har lång erfarenhet av korttidsboende och är vana att arbeta med såväl sociala som hälso- och sjukvårdsfrågor. Omvårdnadshandledning och handledning i rehabilterande arbetssätt ingår i sjuksköterskans uppdrag.

 

 
Vårt uppdrag PDF Skriv ut Skicka sidan

Erbjuda korttidsplatser

Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om korttidsplats. Korttidsplats är som regel upp till högst tre månader, längre vårdtider kan förekomma efter överenskommelse med ansvarig handläggare.

Vi kan erbjuda möjlighet till parboende. Tio av platserna är inriktade på demensvård.

Vi har tillstånd för verksamhet enligt socialtjänstlagen och anmälan om verksamhet enligt Hälso-och sjukvårdslagen till socialstyrelsen har gjorts.

Även privatpersoner utan kontakter med kommunen kan boka plats.

Vi upprättar en geneomförandeplan för den enskilde och följer upp regelbundet uppsatta mål samt medverkar vid bedömningar och vårdplaneringar.

 

 
Vårdavtal PDF Skriv ut Skicka sidan

Ramavtal med Göteborgs Stad och dess kranskommuner

Casparsons Vårdhem har två ramavtal med Göteborgs Stad, kranskommuner så som Härryda, Partille, Kungsbacka och Kungälv mfl, är också anslutna till avtalen. Det ena avtalet är "Korttidsplatser för äldre, både somatisk inriktning och demens" och det andra är "Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning".

Ett ramavtal innebär att kommuner kan använda våra tjänster som alternativ och komplement till kommunens egna korttidsplatser. Information om lediga platser finns på BoListan.

 

 


Annons
Annons
Annons