Kvalitetsarbete Skriv ut

Kontinuerlig utveckling av våra kvalitetssystem

I verksamheten finns metoder för att säkerställa kvaliteten och inom varje område uppdateras rutinerna kontinuerligt. Vi arbetar till exempel enligt kontaktmannaskap för att främja kontinuiteten och tryggheten för de boende. Våra boende får skriftlig information vid inflyttning och information hur man kan framföra sina synpunkter.

Vi har avvikelsehantering och följer upp avvikelserna kontinuerligt.

Social dokumentation upprättats enligt lagstiftning, likaså dokumentation enligt patientjournallagen.

Basala hygienrutiner uppdaterats enligt riktlinjer från Smittskyddsinstitutet.

På uppdrag av Länsstyrelsen gör Härryda kommun kvalitetstillsyn av verksamheten, rapporten av den är en offentlig handling. Miljö och hälsa, även de från Härryda kommun, genomför kontroller av köket och matberedningen.