Hem Vår verksamhet
Vår verksamhet
Värdegrund PDF Skriv ut Skicka sidan

Värdegrund

Socialtjänstlagen SoL§1 och Hälsosjukvårdslagen §2 handlar om respekt för människans självbestämmande och integritet, människans lika värde och värdighet.

Utifrån lagens rättesnöre har personalen på Casparssons Vårdhem utarbetat och enats om gemensamma värderingar och etiska grundvalar, som utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt en del i ett sammanhang. Synsättet handlar om människans existens, upplevelser, frihet, ansvar för sitt eget liv samt egenskap av att skapa egen livsmening.

Kring dessa frågor förs en kontinuerlig dialog i personalgruppen och värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt.För att kunna efterleva och arbeta efter värderingarna krävs en tydlig organisation och ledning, kunskap om evidensbaserade arbetsprocesser, riktlinjer och rutiner, förbättringsarbete, utbildning och kompetensutveckling av personal i alla led. 
Företaget ställer krav på personalens kompetens beträffande lyhördhet, kunna tolka signaler, respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet, salutogent synsätt, etik och moral.

Det salutogena synsättet innebär för oss att vi fokuserar på faktorer som främjar hälsa och vården och omsorgen inriktas på att göra funktionsnedsättningarna så lite hindrande som möjligt och bygga upp den enskildes motivation och engagemang för att återfå sina förmågor. 
Vårt arbete bygger på att professionellt möta och bemöta personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

Våra värderingar, processer, riktlinjer och rutiner syftar till ett värdigt liv och välbefinnande.

Integritet och självbestämmande, ge personen möjlighet att själv avgöra vilket stöd som behövs, stödja till egna beslut, ha inflytande över insatser som erbjuds.

Trygghet, att känna sig trygg i alla situationer, alla dygnets timmar, att känna tillit och förtroende och känna att tjänster utförs på ett professionellt sätt utifrån rådande evidens.
Ge stöd till brukarens närstående.

Meningsfullhet och sammanhang, meningsfulla aktiviteter, möjlighet att fortsätta med sina sociala kontakter, delta i samhällsliv, samverka, påverka, göra sin röst hörd, bli sedd och respekterad, synpunkter tas på allvar.

Respekt, respektera personens privatliv, den privata sfären, vanor, umgänge. Knacka på dörren, fråga om tillåtelse.

Kontinuitet, Regelbundna rutiner och vanor, förtroende för personal, kontaktperson, litet välkänt personalteam.

Gott bemötande, Casparssons Vårdhem står för humanistiskt och socialt förhållningssätt där alla insatser fokuserar på att underlätta vardagen för den enskilde brukaren. Hälsa i en vid innebörd omfattar den enskildes förmåga att utföra aktiviteter, uppleva fysiskt och psykiskt välbefinnande och vitalitet. Att motivera och främja till självständighet är en av våra huvuduppgifter. Bemötande handlar om samspel mellan människor och den inställningen som personer har till varandra och hur den kommer i uttryck t.ex, tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall mm. Gott bemötande är ett grundläggande krav i rekrytering och anställning av personal.

Barnperspektiv, gällande barn som närstående till brukaren tar verksamheten hänsyn och beaktar bemötandet av barn och barns speciella behov. Verksamheten främjar och uppmuntrar till kontakter med familjer. Boendet är anpassat till att ha även små barn på besök.

Motverkande av diskriminering. Casparssons Vårdhem har policy, riktlinjer och rutiner att motverka all diskriminering. På Casparssons Vårdhem tolereras inte diskriminering i någon som helst form. Vid händelse av någon form av diskriminering görs alltid en utredning och åtgärder vidtages. Vår policy är att främja etnisk mångfald och språkkompetens. Även personer med funktionshinder kan erbjudas anställning. Policyn omfattar de sju diskrimineringsgrunder som är angivna i lagen 2009-01-01 (kön, könsöverskridande identitet, etnisk, tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder)

 
Verksamhetsidé PDF Skriv ut Skicka sidan

Verksamhetsidé och målsättning

Verksamhetsidén för Casparssons Vårdhem är att bedriva korttidsboende för äldre och funktionshindrade som behöver vård och omsorg hela dygnet. Vården och omsorgen är av högsta kvalitet och uppfyller kraven både i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Vår målsättning är att:

Ge dig som boende ett gott och respektfullt bemötande under vistelsen samt arbeta med att alla ska känna sig trygga i närmiljön. Att ha ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt i allt arbete.

Tillsammans med dig, och eventuellt dina närstående, utforma en individuell planering för din vistelse hos oss. Planeringen utgår från dina behov och kan innehålla utomhusvistelser och promenader i den vackra naturen. Träning, uppmuntran och rehabilitering för att stärka dina egna resurser när det behövs. Att främja kontakter med andra boende och social gemanskap med aktiviteter när så önskas samt även att ge möjlighet till vila och enskildhet. Då vi eftersträvar hög kvalitet finns sjuksköterskor, fysioterapeut samt arbetsterapeut att tillgå för ovan nämnda planering.

Servera god och näringsriktig mat från det egna köket där socialstyrelsens riktlinjer för mat till funktionshindrade och äldre är vägledande.

 

 
Historik PDF Skriv ut Skicka sidan

Från Annie och Stig Casparsson till Norlandia Care AB

Casparssons Vårdhem grundades av Annie och Stig Casparsson 1968, därav namnet Casparssons. Från början hade verksamheten 10 vårdplatser och var inriktad på konvalecensvård med landstinget som uppdragsgivare. 1974 gjordes en utbyggnad till 24 vårdplatser. Nu senast har en till- och ombyggnad gjorts så att 21 platser har separata hygienutrymmen.

Verksamheten togs över av Agneta och Owe Mellgren 1985.

I och med ädelreformen 1992 har verksamheten bytt inriktning till äldreomsorg och korttidsboende för äldre och funktionshindrade. I dag är det kommuner och privatpersoner i Västra Götaland som använder vårdhemmets tjänster.

Rina Care AB förvärvade Casparssons Vårdhem juli 2007. Sedan november 2009 är Rina Care AB ett familjeföretag med Ritva Naumanen som majoritetsägare och verksamhetschef. Övriga ägare är Aimo, Sanna och Petri.

Norlandia Care AB är från 2 september stolt ägare till Casparssons Vårdhem AB. Uppköpet är en del av Norlandias tillväxtstrategi som främst inriktar sig på äldreboenden i egen regi. Norlandia Care AB driver genom sitt senaste förvärv 37 äldreboenden i Sverige. Norlandia i Sverige är även verksamma inom förskolor och patienthotell och driver ett 50-tal förskolor och ett patienthotell. Norlandia-koncernen är även aktiva i Norge, Finland och Nederländerna.

 

 
Boendemiljö & omgivning PDF Skriv ut Skicka sidan

Närhet till trädgård och Rammsjöns strand

Casparssons Vårdhem omfattar en huvudbyggnad med  vårdplatser uppdelat i enkel- och dubbelrum samt en ekonomibyggnad med bland annat storkök och garage.

Den ursprungliga byggnaden är från 1920. Om- och tillbyggnader har gjorts 1967, 1974 och 2012. Köket i en separat byggnad har renoverats under 90-talet. Runt huset och tomten finns olika långa promenadvägar så att alla kan välja den som passar den egna förmågan.

Vårdhemmet är beläget i Rävlanda och ligger högt i området med vackra vyer och härliga grönområden runt husknuten. Det går en promenadstig på cirka 500m från Casparssons till stranden vid den vackra Rammsjön. Till sjön promenerar boende och personal när vädret tillåter

Vårdhemmet har också utrustats med flera härliga altaner och balkonger, för varje väderstreck, man kan välja sol eller skugga. Dessa används flitigt från tidiga våren till sena hösten. Även de som har svårt att röra sig har möjlighet till utomhusvistelse med en liten promenad på altanen eller bara sitta och njuta.

I trädgården växer äppelträd och bärbuskar och de boende har möjlighet att plocka frukt och bär, som sedan blir goda efterrätter.

 

 
Aktiviteter PDF Skriv ut Skicka sidan

För att stärka egna funktioner och resurser

För att fungera självständigt och oberoende behöver man ofta hjälp att stärka egna funktioner och resurser. Vår målsättning är att de boende ska kunna vara så självständiga som möjligt. Vi arbetar med motivering, uppmuntran och träning. Vi sätter upp små delmål, då blir resan att nå de stora målen lättare.

Social gemenskap är för de flesta av oss viktigt för välbefinnandet, på Casparssons skapas möjlighet till det. Spontana sammankomster och pratstunder är viktiga i vår verksamhet. Det finns givetvis möjlighet till enskildhet om man så önskar.

Vi främjar kontakter mellan de boende och samhället genom olika aktiviteter. Vi gör små ärenden tillsammans med den boende ex. handlar, går till frisören mm. Casparssons samverkar med församlingen och olika föreningar. Dessutom prenumererar vi på dagstidningar och samarbetar med biblioteket.

Vi uppmuntrar de boende att ha kontakt med sina närstående och vänner samt välkomnar besök till våra boende.

Att inte kunna vistas utomhus är ett vanligt problem för äldre i dag. På Casparssons är utomhusvistelse oerhört viktigt och det erbjuds så gott som varje dag. Förutom utomhusvistelse står en rad andra aktiviteter till buds ex. sittgymnastik, lekar, spel och musik. Ett program för veckans aktiviteter finns anslaget. Det finns också möjlighet att vara delaktigt i vardagssysslor såsom enklare sysslor i köket och tvättstugan.

 

 
Kost och måltider PDF Skriv ut Skicka sidan

Hemlagad mat

Mycket av maten lagas och matbröd samt kaffebröd bakas i det egna köket. Vi serverar näringsriktig husmanskost. Dessutom uppmärksammas högtider vid planering av matsedeln. Maten serveras i våra gemensamma matsalar. Vi serverar specialkost och näringsberikar maten när så behövs.

Våra sjuksköterskor och kokerska har utbildning inom området nutrion för äldre och är närvarande vid måltiderna dagligen. Vi eftersträvar måltidsfördelning över dygnet så att nattfastan inte överstigen 11 timmar.

Givetvis följer vi livsmedelsverkets riktlinjer för kost och måltider för äldre samt miljömyndighetens bestämmelser för livsmedelshantering.

 

 
Personal och kompetens PDF Skriv ut Skicka sidan

Korta beslutsvägar

Casparssons är ett litet företag med familjekänsla. Det innebär att vi har korta beslutsvägar och att alla har möjlighet att påverka samtidigt som var och en har ett ansvar för verksamheten.

Personalgruppen består av verksamhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, måltidspersonal, fastighetskötare och ekonom. Vi har 26 helårsanställningar.

Vi tar vara på kompetensen hos vår personal och kompetensutveckling är en naturlig del av verksamheten. Kompetensen och kontinuiteten främjas dessutom av låg personalomsättning. Inom personalgruppen finns personer som förutom svenska talar finska, engelska, tyska, lettiska, ryska, thailändska, persiska, urdu och hindi.

Verksamhetschefen har lång erfarenhet av att leda verksamhet inom boende för äldre och funktionshindrade samt av att arbeta inom hälso- och sjukvården.

Vi ingår i arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna Almega och har kollektivavtal med bland andra Kommunal och Fysioterapeuterna sedan länge. Vårt lokala arbetsplatsombud är Cecilia Bech.

 
Organisation PDF Skriv ut Skicka sidan

Norlandia Care AB

Casparssons Vårdhem AB är ett helägt dotterföretag till Norlandia Care AB. För ekonomisk information se allabolag.

Verksamhetschefen, Ritva Naumanen, har hög kompetens och lång erfarenhet av att leda verksamhet inom boende för äldre och funktionshindrade samt att arbeta inom hälso- och sjukvården. I verksamheten ingår korttidsvård och måltidsverksamhet med storkök.

Det dagliga arbetet i korttidsboendet fungerar under ledning av erfaren sjuksköterska.

 

 
Målgrupp PDF Skriv ut Skicka sidan

Funktionshindrade och äldre i behov omsorg

Vår målgrupp är funktionshindrade och äldre personer som är i behov av vård och omsorg utanför det egna hemmet. Den största andelen personer som bor hos oss har beviljats bistånd av kommunen i form av korttidsboende. Det beslutet fattas av kommunens biståndshandläggare.

Vi tar även emot personer som tar direktkontakt med oss. Dessa personer står själva för kostnaderna för vistelsen.

Korttidsboende beviljas bland annat då behov av något an följande föreligger; träning och rehabilitering efter sjukhusvård, avlastning av närstående eller hemtjänst, bostadsanpassning, väntan på permanent äldreboende, behov till följd av demenssjukdom, fysiska eller neurologiska funktionshinder eller ensamhetsproblematik. Behov av boende, vård och omsorg vid komplikationer till följd av missbruk kan också vara en anledning till beviljat korttidsboende. Vi har en drogfri miljö.

Vi kan erbjuda parboende. Tio av platserna är inriktade på demensvård.

 

 


Annons
Annons
Annons