Värdegrund Skriv ut

Värdegrund

Socialtjänstlagen SoL§1 och Hälsosjukvårdslagen §2 handlar om respekt för människans självbestämmande och integritet, människans lika värde och värdighet.

Utifrån lagens rättesnöre har personalen på Casparssons Vårdhem utarbetat och enats om gemensamma värderingar och etiska grundvalar, som utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där människan ses som aktiv och skapande samt en del i ett sammanhang. Synsättet handlar om människans existens, upplevelser, frihet, ansvar för sitt eget liv samt egenskap av att skapa egen livsmening.

Kring dessa frågor förs en kontinuerlig dialog i personalgruppen och värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt.För att kunna efterleva och arbeta efter värderingarna krävs en tydlig organisation och ledning, kunskap om evidensbaserade arbetsprocesser, riktlinjer och rutiner, förbättringsarbete, utbildning och kompetensutveckling av personal i alla led. 
Företaget ställer krav på personalens kompetens beträffande lyhördhet, kunna tolka signaler, respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet, salutogent synsätt, etik och moral.

Det salutogena synsättet innebär för oss att vi fokuserar på faktorer som främjar hälsa och vården och omsorgen inriktas på att göra funktionsnedsättningarna så lite hindrande som möjligt och bygga upp den enskildes motivation och engagemang för att återfå sina förmågor. 
Vårt arbete bygger på att professionellt möta och bemöta personer med funktionsnedsättning och äldre personer.

Våra värderingar, processer, riktlinjer och rutiner syftar till ett värdigt liv och välbefinnande.

Integritet och självbestämmande, ge personen möjlighet att själv avgöra vilket stöd som behövs, stödja till egna beslut, ha inflytande över insatser som erbjuds.

Trygghet, att känna sig trygg i alla situationer, alla dygnets timmar, att känna tillit och förtroende och känna att tjänster utförs på ett professionellt sätt utifrån rådande evidens.
Ge stöd till brukarens närstående.

Meningsfullhet och sammanhang, meningsfulla aktiviteter, möjlighet att fortsätta med sina sociala kontakter, delta i samhällsliv, samverka, påverka, göra sin röst hörd, bli sedd och respekterad, synpunkter tas på allvar.

Respekt, respektera personens privatliv, den privata sfären, vanor, umgänge. Knacka på dörren, fråga om tillåtelse.

Kontinuitet, Regelbundna rutiner och vanor, förtroende för personal, kontaktperson, litet välkänt personalteam.

Gott bemötande, Casparssons Vårdhem står för humanistiskt och socialt förhållningssätt där alla insatser fokuserar på att underlätta vardagen för den enskilde brukaren. Hälsa i en vid innebörd omfattar den enskildes förmåga att utföra aktiviteter, uppleva fysiskt och psykiskt välbefinnande och vitalitet. Att motivera och främja till självständighet är en av våra huvuduppgifter. Bemötande handlar om samspel mellan människor och den inställningen som personer har till varandra och hur den kommer i uttryck t.ex, tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall mm. Gott bemötande är ett grundläggande krav i rekrytering och anställning av personal.

Barnperspektiv, gällande barn som närstående till brukaren tar verksamheten hänsyn och beaktar bemötandet av barn och barns speciella behov. Verksamheten främjar och uppmuntrar till kontakter med familjer. Boendet är anpassat till att ha även små barn på besök.

Motverkande av diskriminering. Casparssons Vårdhem har policy, riktlinjer och rutiner att motverka all diskriminering. På Casparssons Vårdhem tolereras inte diskriminering i någon som helst form. Vid händelse av någon form av diskriminering görs alltid en utredning och åtgärder vidtages. Vår policy är att främja etnisk mångfald och språkkompetens. Även personer med funktionshinder kan erbjudas anställning. Policyn omfattar de sju diskrimineringsgrunder som är angivna i lagen 2009-01-01 (kön, könsöverskridande identitet, etnisk, tillhörighet, religion och trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder)